poniedziałek, 27 maja 2013

Czy matki są zbyt roszczeniowe?

Chciałabym dziś poruszyć temat, który dla kobiet w ciąży jest bardzo ważny. Prawa kobiety w ciąży, która pracuje zawodowo.
 
Co jej się należy? Na co może liczyć? W jakim wymiarze czasu może pracować?

Jesteś w ciąży, należy poinformować pracodawcę o tym.
Jeśli chcemy dalej pracować, ten musi stworzyć takie warunki, abyśmy czuły się komfortowo, w pełni bezpiecznie. Zobacz jakie masz prawa:

         Źródło www.wieszjak.pl

Przekazując pracodawcy świadectwo lekarskie z informację o ciąży, ten zapewnia nam odpowiednie warunki, pełną ochronę pracy, całkowite podporządkowanie stanowiska do naszego stanu.

•Po pierwsze, kobiety w ciąży nie można zwolnić bez bardzo poważnego powodu.
•Kobieta w ciąży nie może pracować w godzinach nadliczbowych, praca po godzinach jest zakazem i ma charakter bezwzględny, nie może pracować w porze nocnej, nie może pracować w przerywanym czasie pracy. Pracuje w określonej ilości godzin, bez jakichkolwiek przerw. Może ona również odmówić wyjazdu na delegację, bądź pracy w innym miejscu, niż stałe miejsce pracy.
•Pracownica w ciąży, ma prawo do zwolnienia od pracy na czas wizyty u lekarza, wtedy otrzymuje wynagrodzenie.
•Kobieta w ciąży, nie może dźwigać, nosić i wykonywać stałej pracy stojącej. Nie może również pracować z czynnikami chemicznymi, biologicznymi i innymi szkodliwymi dla zdrowia produktami.

Kobiet nie wolno zatrudniać także przy innych pracach szczególnie uciążliwych jak:
  • Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym (dotyczy kobiet w ciąży i w okresie karmienia).
  • Prace w hałasie i drganiach (dla kobiet w ciąży), czyli prace w warunkach narażenia na hałas.
  • Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego (przekroczenie ¼ wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego) oraz prace przy monitorach ekranowych powyżej 4h na dobę (dotyczy kobiet w ciąży). Dla kobiet karmiących piersią - prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, określonych w przepisach prawa atomowego.
  • Prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości.
  • Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu. Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią - prace nurków oraz wszystkie prace w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia.
  • Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.

• Według „Kodeksu Pracy”  pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy ww. pracach jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy, przy czym pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.

 
Pracownica, która otrzymała polecenie wykonania pracy wzbronionej kobietom, może odmówić jej wykonania. Ponadto zatrudnianie kobiet przy pracach objętych wykazem prac wzbronionych kobietom, jest naruszeniem przepisów o ochronie pracy kobiet.
 
 
Jeśli jesteś na zwolnieniu lekarskim, otrzymujesz 100 procent wynagrodzenia. Nie ma znaczenia, czy zwolnienie wypisał ginekolog, czy lekarz pierwszego kontaktu. Ważne, by na druku pojawił się symbol, mówiący o tym, że jesteś w ciąży.

Odsyłam do Bibliografii:
 
1.  Choroby zawodowe w Polsce w 2005r., Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Łódź 2006
2.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr .114  poz. 545.)
3.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 127, poz. 1092)
4.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z dnia 14 września 2004 r., Nr 200, poz.2047)
5.  Kodeks Pracy - Dział ósmy - Ochrona pracy kobiet oraz mężczyzn wychowujących dziecko (Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141, tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 zmiany: Dz. U. 1998 r. Nr 106 poz. 668, Dz. U. 1998 r. Nr 113 poz. 717, Dz. U. 1999 r. Nr 99 poz. 1152, Dz.U. 2000 r. Nr 19 poz. 239, Dz.U. 2000.43.489, Dz.U. 2000.107.1127)
6.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)


 
                                              

 Polka Matka jest na Facebooku:)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Drogi Czytelniku, lubię z Tobą rozmawiać...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...